Kontejnerová doprava | Interfracht s.r.o. - specialista na železniční dopravu


Seznam zkratek

ADR   Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
ATA Actual time of arrival skutečná doba příjezdu
ATD Actual time of departure skutečná doba odjezdu
AWB Air Waybill Letecký nákladní list
b/c bulk cargo hromadný náklad
B/L Bill of Lading konosament/náložný list
BAF Bunker Adjustment Factor palivová přirážka
C/L Charter Party smlouva o nájmu/provozu lodi
CAF Currency Adjustment Factor měnová přirážka
CMR - nákladní list   přepravní doklad v rámci úmluvy CMR
CMR - úmluva mezinárodní úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě
colli kolli jakýkoliv nakládaný kus, např. paleta, bedna, karton, balík atd.
COTIF   Úmluva o mezinárodní železniční přepravě
CTD Combined Transport Document nákladní list pro kombinovanou přepravu Sea - Air
ČESMAD Bohemia   Sdružení automobilových dopravců ČR
DCH Deklarace celní hodnoty
DCHd Deklarace celní hodnoty doplňková
DWCC Deadweight cargo capacity čistá nosnot lodi (max. nosnost nákladu)
DWT Deadweight all told hrubá nosnost lodi (nosnost nákladu včetně pohonných hmot, vody, výstroje a zásob v tunách)
eta expected time of arrival předpokládané připlutí
etc expected time of completion předpokládané ukončení nakl./vykl.
etd expected time of departure předpokládané odplutí
ex. B/L Exchange Bill of Lading obchodovatelný konosament
FCL Full Container Load naplněný kontejner
FIATA FCR Forwarders Certificate of Receipt FIATA speditérské potvrzení o přijetí (zboží, zásilky)
FIO free in and out volně do a z lodi
FIOS free in and out and free stowed volně do a z lodi včetně uložení nákladu v lodi (včetně štauerky)
FIOT free in and out and free trimmed volně do a z lodi včetně rozhrnutí/rozmístění nákladu (trimerky)
GRT Gross Registered Ton hrubá prostornost lodi v rejstř. Tunách
ICC International Chamber of Commerce Mezinárodní obchodní komora
INCOTERMS 2000 International Commercial Terms Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek
IRU International Road Transport Union Mezinárodní unie silniční dopravy
JCD   Jednotná celní deklarace
JCDd Jednotná celní deklarace doplňková
JPPCIM   Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mez. železniční přepravě zboží
karnet TIR   mezinárodně ručený doklad používaný v rámci tranzitního celního režimu TIR (Úmluva TIR)
LCL less than container load částečný náklad pro kontejner
Lo/Lo Lift-on/Lift-off containership kontejnerová loď způsobilá pro vertikální nakl./vykl. kontejnerů
lps lumpsum paušální dopravné
M/R Mate´s Receipt potvrzení 1. lodního důstojníka potvrzující převzetí   zboží na loď
M/W measurement/weight míra, kubatura/váha
NCTS New Computerised Transit System elektronický systém přenosu dat v mezinárodním režimu tranzitu
NHM Nomenclature Harmonisée Marchandises označení pro Harmonizovanou nomenklaturu zboží v železniční dopravě
o.w.t. ordinary working time normální pracovní čas
PLM   Překročená ložná míra
ppd prepaid vyplaceně
RID   Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
Ro/Ro roll on/roll off lodi, na které mohou kolová vozidla přímo najíždět a vyjíždět, resp. přeprava kamionu po řekách
RoLa Rollende Landstrase Kombinovaná doprava silnice/železnice
SMGS   Dohoda o mezinárodní železniční přepravě zboží
T/C Time-charter nájem na dobu
TBA to be announced bude vyhlášeno
TCP   Tranzitní celní prohlášení
TEU Twenty-Foot-Equivalent Unit označení dvacetistopého kontejneru řady ISO 1C jako kapacitní jednotky
w.p. weather permiting pokud počasí umožní

Ostatní podpora